KHOA BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

Liên hệ Ban chủ nhiệm Khoa.

Phòng 301, Tầng 3
Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Khoa học

Email: fjc@tnus.edu.vn

Hotline: +84.977.791.986