Công bố trong nước và quốc tế | Nghiên cứu - Trao đổi

The Media, Journalism and Sustainable Development Communication for Nation Building: Literature ...

In recent decades, global calls toward sustainable development is increasing especially with the ...

Sử dụng mô hình mã hóa/ giải mã của Stuart Hall trong nghiên cứu thông điệp truyền thông về ...

Stuart Hall là cha đẻ của các nghiên cứu văn hóa quan trọng. Ông được biết đến với nhiều đóng góp ...

Cảm thức cô đơn trong LỬA THIÊNG của Huy Cận

Không phải ngẫu nhiên, khi luận bàn về Lửa thiêng (1940) của Huy Cận, Sông Thai đã khẳng định: “Thế ...

Triết lý YÊU trong thơ tình Xuân Diệu

Triết lý “Yêu” trong thơ tình Xuân Diệu thể hiện một tầm tư tưởng lớn, nó khác lạ và vượt lên những ...

Tính từ trong quảng cáo dưới sự quy chiếu của lý thuyết đóng khung

Quảng cáo là các hoạt động truyền thông phải trả phí có tính công khai và phi cá nhân của đối tương ...