Công bố trong nước và quốc tế | Nghiên cứu - Trao đổi

Cảm thức cô đơn trong LỬA THIÊNG của Huy Cận

Không phải ngẫu nhiên, khi luận bàn về Lửa thiêng (1940) của Huy Cận, Sông Thai đã khẳng định: “Thế ...

Triết lý YÊU trong thơ tình Xuân Diệu

Triết lý “Yêu” trong thơ tình Xuân Diệu thể hiện một tầm tư tưởng lớn, nó khác lạ và vượt lên những ...

Tính từ trong quảng cáo dưới sự quy chiếu của lý thuyết đóng khung

Quảng cáo là các hoạt động truyền thông phải trả phí có tính công khai và phi cá nhân của đối tương ...